Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU BA

Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave vzdelávacou a vedecko-výskumnou inštitúciou akreditovanou v procese komplexnej akreditácie vysokých škôl SR s orientáciou na meteriálové inžinierstvo, strojárske výrobné technológie, automatizáciu a informatické vedy, bezpečnosť a environmentálne vedy, priemyselné manažérstvo, priemyselné inžinierstvo a personálnu prácu. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa fakulta primárne orientuje na tieto oblasti:
- oblasť materiálového výskumu s orientáciou na výskum vývoj a technologické spracovanie hlavných druhov technických materiálov,
- výskum a vývoj nových technológií priemyselnej výroby s dôrazom na technologické spracovanie moderných technických materiálov,
- oblasť identifikácie, automatizácie a riadenia procesov, ako aj informačného zabezpečenia technologických, výrobných a organizačných systémov,
- oblasť výskumu a verifikácie princípov manažérskeho riadenia a jeho organizačných štruktúr,
- oblasť riadenia kvality a certifikácie procesov a výrobkov,
- oblasť bezpečnosti a spoľahlivosti technologických zariadení a systémov s dôrazom na metódy analýzy a syntézy systémov.