Všeobecné obchodné podmienky využívania portálu spolupracuj.me

I.
Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom webového portálu spolupracuj.me (ďalej len „Portál“) je spoločnosť ZEP s. r. o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 50 731 254 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ Portálu je 100 % dcérskou spoločnosťou Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 17314798.
 2. Správu Portálu vrátane funkcie administrátora vykonáva Prevádzkovateľ. Zhotoviteľom Portálu je spoločnosť SFÉRA, a. s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, IČO: 35 757 736.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky využívania Portálu (ďalej len „Všeobecné podmienky“) upravujú práva, povinnosti a vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľmi pri poskytovaní a využívaní služieb portálu.
 4. Všeobecné podmienky sú záväzné pre všetkých Užívateľov Portálu. Užívateľom Portálu sa pritom rozumie každý návštevník Portálu využívajúci jeho súčasné funkcionality.

 

II.
Všeobecné informácie o Portáli

 1. Portál predstavuje komplexný nástroj na podporu podnikania vytvorený špeciálne pre potreby priemyselných firiem a technických univerzít.
  1. Užívatelia môžu prostredníctvom Portálu predovšetkým:
  2. uverejňovať svoje ponuky a dopyty na Portáli,
  3. prezerať a vyhľadávať zverejnené ponuky a dopyty iných Užívateľov Portálu,
  4. reagovať na konkrétne dopyty a ponuky iných Užívateľov Portálu,
  5. vyhľadávať riešenia na praktické problémy, napr. s dodávkami materiálu, služieb, aplikovaným výskumom, problémami vo výrobe a iné,
  6. získavať aktuálne informácie o novinkách a udalostiach v oblasti priemyslu.
 2. Obsah Portálu je tvorený z týchto základných sekcií:
  1. Ponuky – Užívatelia v tejto sekcii môžu prezerať, vyhľadávať a reagovať na zverejnené ponuky iných Užívateľov Portálu, zaregistrovaní Užívatelia sú v danej sekcii oprávnení zverejňovať svoje ponuky.
  2. Dopyty – Užívatelia portálu v tejto sekcii môžu prezerať, vyhľadávať a reagovať na zverejnené dopyty iných Užívateľov Portálu, zaregistrovaní Užívatelia v danej sekcii môžu zverejňovať svoje dopyty.
  3. Spoločnosti – v danej sekcii je kompletný zoznam spoločností, ktoré sú na Portáli zaregistrované, vrátane uvedenia ich obchodného mena, loga, sídla, stručnej informácie o spoločnosti a možnosti zobrazenia profilu spoločnosti na stránke www.finstat.sk.
  4. Články – v danej sekcii nájdete podstatné informácie a aktuality z oblasti priemyslu.
  5. Výzvy – v danej sekcii sú uvedené aktualizované výzvy na uchádzanie sa o finančné prostriedky z eurofondov.
  6. Moje konto – Sekcia je výhradne dostupná len pre registrovaných Užívateľov. Nachádzajú sa v nej všetky potrebné informácie týkajúce sa registrovaného Užívateľa, ktorý si v tejto sekcii spravuje svoj profil. Prístup do sekcie Moje konto je chránený prihlasovacím menom a heslom.

 

III.
Registrácia a užívateľské konto

 1. Pridávanie príspevkov do sekcie Ponuky alebo Dopyty je možné len pre registrovaných Užívateľov. Registrácia na Portáli je zadarmo.
 2. Registrácia na Portáli sa uskutočňuje vyplnením registračných údajov. Všetky registračné údaje musia byť vyplnené pravdivo a úplne.
 3. Vyplnením registračných údajov, zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ a „Súhlasím so spracovaním osobných údajov na účel priameho marketingu“ a kliknutím na tlačidlo „Registrovať“ Užívateľ prejavuje slobodnú a vážnu vôľu stať sa registrovaným Užívateľom Portálu a zároveň dáva bezvýhradný súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami.
 4. Po vykonaní krokov uvedených v bode 3 tohto článku na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii je doručený e-mail „Potvrdenie registrácie“ s overovacím odkazom. Až po kliknutí na overovací odkaz je registrácia dokončená. Ak však nie je kliknuté na overovací odkaz do 24 hodín od vyplnenia registračných údajov, registrácia bude neúspešná. Je však možné následne sa opätovne registrovať.
 5. Na portáli je pod uvedenou e-mailovou adresou možné registrovať len jedno užívateľské konto. V prípade zistenia duplicitných kont, budú neskoršie zaregistrované kontá automaticky deaktivované.
 6. Registrovaný užívateľ si za účelom správy svojho profilu môže určiť neobmedzený počet Používateľov, ktorí sú oprávnení spravovať profil registrovaného Užívateľa v dvoch rôznych režimoch, a to ako:
  • Bežný používateľ – je oprávnený uverejňovať a editovať príspevky v mene spoločnosti
  • Správca profilu – spravuje profil spoločnosti, pridáva a spravuje kontá bežných používateľov, môže uverejňovať a editovať príspevky v mene spoločnosti.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne a na nevyhnutný čas zablokovať účet registrovaného Užívateľa v prípade potreby vyjasnenia akýchkoľvek nezrovnalostí. V tomto čase je možné využívať len tie funkcionality Portálu, ktoré sú dostupné pre neregistrovaného Užívateľa.

 

IV.
Registrované  členstvo

 1. Úspešným dokončením registrácie začína registrovanému Užívateľovi plynúť registrované členstvo.
 2. V rámci registrovaného členstva je registrovaný Užívateľ na Portáli predovšetkým:
  1. oprávnený pridávať svoje ponuky do sekcie Ponuky,
  2. oprávnený zadávať svoje dopyty do sekcie Dopyty,
  3. zverejnený pod svojím profilom v sekcii Spoločnosti,
  4. oprávnený využívať všetky funkcionality užívateľského rozhrania,
  5. oprávnený dostávať notifikácie o spárovaní jeho ponuky, resp. dopytu s ponukou, resp. dopytom iného Užívateľa,
  6. je oprávnený reagovať na ponuku, resp. dopyt iného Užívateľa.
 3. Registrované členstvo je pre všetkých registrovaných Užívateľov prvý rok od registrácie bezplatné.
 4. Registrovaný užívateľ, ktorý je členom niektorého z členských zväzov Asociácie priemyselných zväzov má aj po uplynutí prvého roka naďalej nárok na bezplatné registrované členstvo.
 5. Registrovanému užívateľovi, ktorý nie je členom niektorého z členských zväzov Asociácie priemyselných zväzov, po uplynutí prvého roka zaniká nárok na bezplatné registrované členstvo. O výške a podmienkach poplatku za registrované členstvo bude registrovaný Užívateľ informovaný v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však jeden mesiac pred uplynutím jednoročného bezplatného registrovaného členstva.
 6. Registrované členstvo registrovanému Užívateľovi zaniká výmazom Užívateľského konta z niektorých nasledujúcich dôvodov:
  1. na výslovnú žiadosť registrovaného Užívateľa, a to zaslaním e-mailu obsahujúceho prejav vôle o vymazaní Užívateľského konta na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: zep@zep.sk Žiadosť o výmaze Užívateľského konta môže byť aj bez udania dôvodu. K zániku Užívateľského konta dochádza okamžite doručením žiadosti Prevádzkovateľovi, alebo
  2. výmazom užívateľského konta Prevádzkovateľom v prípadoch, kedy registrovaný Užívateľ opakovane a hrubým spôsobom porušuje tieto Všeobecné podmienky aj napriek predchádzajúcemu upozorneniu, alebo
  3. z dôvodu nezaplatenia poplatku za registrované členstvo.

 

V.
Základné zásady využívania Portálu 

 1. Kontaktovať konkrétne spoločnosti, resp. reagovať na ponuku alebo dopyt konkrétnej spoločnosti je možné pre všetkých Užívateľov Portálu len prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na Portáli.
 2. Pridávať príspevky v rámci sekcií Ponuky alebo Dopyty je možné len pre registrovaných Užívateľov.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v príspevku, prípadne príspevok vôbec nezverejniť, prípadne príspevok odstrániť, ak:
  • je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo ho obchádza,
  • je v rozpore s dobrými mravmi a etickými princípmi,
  • obsahuje vulgarizmy,
  • obsahuje klamlivé, nepravdivé a zavádzajúce informácie,
  • môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ má právo zmazať príspevok pokiaľ je príspevok vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text príspevku.
 5. Vložený príspevok bude zverejnený po dobu jeho platnosti uvedenej pri jeho zverejnení, pričom táto doba môže byť určená aj na neobmedzený čas. Po uplynutí doby platnosti bude príspevok automaticky deaktivovaný. V prípade platnosti na neobmedzený čas, bude zadávateľ príspevku po uplynutí 6 mesiacov od zverejnenia príspevku požiadaný o poskytnutie informácie, či je jeho príspevok naďalej aktuálny, príp. či jeho platnosť medzičasom zanikla.
 6. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť príspevok odstrániť pred uplynutím doby platnosti, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnom príspevku. 
 7. Osoba, ktorá príspevok zverejnila má možnosť kedykoľvek svoj príspevok zmazať, alebo ho na neurčitú dobu deaktivovať, dopĺňať a meniť popis už v zverejnenom príspevku.
 8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných tovarov a služieb. 
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Užívateľov služieb Portálu ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru Užívateľmi či tretími osobami. 
 10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Nezodpovedá za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 
 11. Osoba, ktorá príspevok zverejnila zodpovedá za to, že obsahom príspevku a / alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k príspevku nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany uverejňujúcej osoby nezodpovedá.
 12. Za obsah príspevku zodpovedá osoba, ktorá príspevok do sekcie Ponuky alebo Dopyty pridala. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah príspevku. Osoba, ktorá príspevok zverejňuje je povinná pri zadávaní príspevku dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy. 
 13. V prípade, že osoba pridávajúca príspevok pripojí k príspevku fotografie, ktorých je sama autorom, udeľuje okamžikom vloženia príspevku na Portál Prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu k používaniu týchto fotografií, a to na dobu zverejnenia príspevku na Portáli a to spôsobom použitia v súlade s určením Portálu a v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami.
 14. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Portálu venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Portálu mohli vzniknúť Užívateľom či tretím osobám. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho meno alebo hesla registrovaného Užívateľa neoprávnenou osobou, ani za prípadné škody spôsobené takýmto konaním.
 15. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Portálu upravovať alebo inovovať. 

 

VI.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné podmienky. Aktuálne znenie Všeobecných podmienok zverejní na Portáli s uvedením dátumu, od ktorého sú platné a účinné.
 3. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Všeobecných podmienkach sa riadia aktuálnymi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Mgr. Andrej Lasz, v. r.
konateľ ZEP s. r. o.
Prevádzkovateľ