Komplexná analýza vlastností materiálov

Makro a mikroštruktúrna charakterizácia kovových a nekovových materiálov, hodnotenie mechanických vlastností materiálov podľa platných technických noriem, stanovenie chemického zloženia materiálov na makro a mikro úrovni, hodnotenie koróznej odolnosti materiálov, stanovenie fyzikálnych vlastností materiálov (koef. rozťažnosti, tepelná kapacita, teplota tavenia,...), štruktúrna analýza zvarových a spájkovaných spojov.