Hodnotenie hlukovej záťaže v pracovnom prostredí

Meranie emisii a imisii hluku v pracovnom a životnom prostredí.