Technológie zvárania laserovým a elektrónovým lúčom ťažkozvariteľných materiálov

Medzi inovatívne spôsoby zvárania, ktoré nachádzajú stále väčšie uplatnenie sa zaraďujú metódy s vysoko-koncentrovanými zdrojmi energie, ako sú laserový a elektrónový lúč. V súčasnosti sa zváranie vysoko-koncentrovanými zdrojmi energie používa takmer vo všetkých priemyselne vyspelých krajinách. Nové a neustále sa vyvíjajúce technológie zahŕňajú široké rozpätie spracovania materiálov aplikovaných v priemyselnej výrobe a vývoji. V oblasti zvárania lúčovými technológiami sa výskum zameriava hlavne na zvariteľnosť železných a neželezných kovov. Problematika zvárania laserovým a elektrónovým lúčom si vyžaduje rozsiahly výskum a na dosiahnutie optimálnych výsledkov je potrebné správne zadefinovať vstupné parametre zvárania pre danú technológiu. Na posudzovanie kvality zvarových spojov sa využívajú metalografické, mechanické a korózne experimentálne metódy.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac