Asociácia priemyselných zväzov

Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 1000 firiem z oblasti automobilového, elektrotechnického, strojárskeho, hutníckeho, baníckeho, strojárskeho priemyslu či logistiky a zasielateľstva. 

APZ je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. Od roku 2020 je zároveň súčasťou európskeho sociálneho dialógu ako člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Ako vyššia zamestnávateľská organizácia ovplyvňuje hospodársku a sociálnu politiku štátu. Pri odbornom dialógu a aktívnej spolupráci s vládou a partnermi kladieme dôraz na spoločné záujmy priemyslu a konkurenčnú schopnosť firiem.

Odbornosť a kompetentnosť APZ garantujú okrem lídrov a zamestnancov i pracovné komisie, v ktorých sa angažujú odborníci APZ, zväzov a ich členských firiem. Ich úlohou je analyzovať a pripomienkovať legislatívne návrhy v rámci medzirezortného pripomienkového konania, prípadne prinášať vlastné návrhy s cieľom zlepšiť podmienky v podnikateľskom prostredí a v oblastiach, ktoré sa ho bezprostredne týkajú.

Oblasti činnosti pracovných komisií:

Pracovno-právna a BOZP

Vzdelávanie

Životné prostredie

Finančná legislatíva

Veda a výskum

Alternatívne palivá

Technicko-dopravná

Verejné obstarávanie

Zhotovovanie stavieb

Kolektívne vyjednávanie

Vymožiteľnosť práva

Elektromobilita

Členmi APZ sú: Slovenská elektromechanická asociácia, Slovenský živnostenský zväz, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Zväz strojárskeho priemyslu SR.