Andrej Czan

Profil SjF UNIZA

Strojárstvo ako pilier domáceho priemyslu bojuje už roky s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Nároky na kvalitu výrobkov, organizáciu a zabezpečenie výrobných činností vyžadujú významné zmeny aj v oblasti vysokoškolského vzdelávania aj s väzbou na kvalitný výskum a vývoj. Reálny život v podnikoch požaduje nachádzať kvalitatívne a obsahovo lepšie a hlavne, náročnejšie riešenia. Preto je dnes proces poznávania a bádania v technike, a nielen v nej, podmienený kvalitným vysokoškolským vzdelávaním.
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity poskytuje na základe svojej vedeckovýskumnej činnosti a širokej odbornej komunity s domácou a zahraničnou technickou praxou univerzitné technické vzdelávanie. Vychováva bakalárov, inžinierov a doktorandov, ktorí sú schopní riešiť náročné technické úlohy. Hlavným cieľom fakulty je výskum, rozvoj vedeckého poznania a vzdelávania, ktoré sú orientované na oblasť strojárstva a techniky vo všeobecnosti.
V centre pozornosti sú najmä aktuálne témy dotýkajúce sa inteligentných výrobných systémov v prepojení na myšlienky výzvy Priemysel 4.0, zelenú energiu v doprave, alternatívne zdroje energie a v neposlednom rade na inteligentné materiály a progresívne technológie, najmä strojárske. Uvedené smerovanie vychádza z transformácie tradičných strojárskych oblastí ako sú aplikovaná mechanika, materiálové inžinierstvo, technologické inžinierstvo, konštrukcia strojov, energetické stroje a zariadenia, dopravná a manipulačná technika, priemyselné inžinierstvo, automatizácia riadenia technologických procesov, či obnova strojov a zariadení.