Odborná analýza tém z podnikateľského prostredia v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

Asociácia priemyselných zväzov sa ako člen tripartity zapojila do projektu Podpora sociálneho dialógu. Ide o jeden z nástrojov na naplnenie predpokladov úspešnosti sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

Analýzy sú prostriedkom k získaniu ďalších relevantných informácií a odborných expertíz, ktoré sú nevyhnutné pre legislatívne opatrenia dotýkajúce podikateľského prostredia na Slovensku.

Sme pripravení reagovať na dopytované podnety a návrhy tém, ktoré považujete za dôležité zanalyzovať pre optimalizáciu podmienok podnikateľov na Slovensku s dôrazom na podporu rozvoja ľudských zdrojov a ich plnohodnotného začlenenia sa na trhu práce a zlepšenie ich sociálnej situácie. 

 

 

Prílohy