Príprava podkladov na medzirezortné pripomienkové konanie a príprava iniciátívnych legislatívnych podkladov

Asociácia priemyselných zväzov intenzívne a nepreztžite sleduje pripravované legislatívne zmeny v Slovenskej republike s dôrazom na podnikateľké prostredie. 

Tím našich právnikov tieto návrhy pripomienkuje, upozorňuje na riziká, a zároveň prichádza s vlastnými návrhmi na zmeny, ktoré môžu viesť k stabilnejšiemu prostrediu pre podniky a ich zamestnancov. 

Prioritné oblasti nášho záujmu: školstvo, digitalizácia, Priemysel 4.0, veda, výskum a inovácie, RIS3, zákonník práce, mzdová politika štátu, dovoz pracovníkov zo zahraničia, kolektícne zmluvy, rekvalifikácie, dane a odvody, BOZP, odpady, voda, pôda, ovdzušie, energetika, elektromobilita, infraštruktúra a výstavba.

V kontexte táchto oblastí sme pripravení aktívne či pasívne spripomienkovať každu legislatívu, ktorá je dôležitá pre vašu spoločnosť či univerzitu. Stačí nás kontaktovať.