Financovanie technológií a zariadení na spracovanie odpadov

Technológie a zariadenia na spracovanie, recykláciu a ekonomické zhodnocovanie odpadov sú aktuálne dostupnejšie prostredníctvom nenávratnej finančnej podpory z Európskej únie s mierou podpory až do 55% z rozpočtu projektu.

Podporované opatrenia v rámci výzvy na prípravu pre opätovné použitie a zhodnocovanie odpadu:

 • Príprava na opätovné použitie odpadov

 • Recyklácia odpadov

 • Materiálové zhodnocovanie odpadov na palivá

 • Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

 • Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov

Moderné technologické procesy spracovania a využívania odpadov poskytujú nové príležitosti pre lepšie ekonomické využitie odpadov. Efektom je zvýšená ziskovosť firmy alebo budovanie povedomia o vašej spoločnosti ako “zelenej“ firmy.

Prostredníctvom našich služieb získajú klienti:

 • prvotné poradenstvo k projektovému zámeru a jeho oprávnenosti

 • spracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 • zabezpečenie procesu verejného obstarávania

 • efektívnu implementáciu projektu a dohľad nad preplatením výdavkov

 • prebratie zodpovednosti za dodržanie termínov a povinností

 • odbremenenie od administratívy a byrokracie

V spoločnosti nebotra consulting sme sa od roku 2004 podieľali na posudzovaní, príprave a realizácii viac ako 200 projektových zámerov v kumulatívnej hodnote presahujúcej výšku 350 mil. €. Viac informácií o nás nájdete na https://www.spolupracuj.me/spolocnosti/nebotra-consulting-sro-46123920/

Informujte sa v spoločnosti nebotra consulting, ako inovatívne technológie môžu pomôcť vášmu podniku a ako získať príspevok na financovanie ich zavedenia.

e-mail: fin@nebotra.com

telefón: 0908 788 338

formulár: www.nebotra.com/zamer