Financovanie inteligentných inovácií v podnikoch

Inteligentné inovácie sa stávajú dostupnejšími vďaka finančnej podpore z Európskej únie. Moderné technológie štandardu Priemysel 4.0 poskytujú stále sa rozvíjajúce možnosti zlepšení. Ich zavedenie teraz nemusí pre vás znamenať neúnosne vysoké investičné výdavky – podporné programy EÚ poskytujú nenávratnú finančnú pomoc až do výšky 50% z rozpočtu projektu.

Podporované opatrenia v rámci inteligentných inovácií v priemysle:

  • Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou: automatizácia jednotlivého procesu, nové senzory, big data, dátové centrum, cloud pre smart industry, výrobné informačné systémy, systémy riadenia životného cyklu výrobku (PLMS), prediktívna údržba
  • Pokročilé inteligentné riešenia: priemyselné kamerové systémy, strojové videnie, riešenie kybernetickej bezpečnosti technologického zariadenia, digitalizácia výrobného procesu, 3D skenovanie, automatizácia a robotizácia výrobného procesu, rozšírená realita
  • Synergické a pokročilé inteligentné riešenia: pokročilá telematika, kolaboratívna robotika, kyber-fyzikálne systémy, digitálne dvojča, autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia, komplexné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky alebo technologického celku, exponenciálne technológie

Implementáciou týchto opatrení dokážete zvýšiť mieru automatizácie, výrazne optimalizovať a inovovať procesy, lepšie plánovať výrobu a tak včasne predikovať možné prerušenia výroby, či detegovať anomálie naprieč celým výrobným procesom.

Zber a zobrazenie veľkých dát, získaných pomocou širokého spektra senzorov, dokáže poskytnúť údaje o prevádzke, ktoré majú priamy dopad na riadenie. Dôležitým krokom je však nadstavba v podobe spracovania, vyhodnocovania a interpretácie zozbieraných dát. Tieto podniku umožnia presne lokalizovať úzke miesta vo výrobe, neefektívne a opakujúce sa úkony zamestnancov a rezervy technológií. Optimalizácia vnútropodnikových procesov logicky vedie k zvýšenej tímovej produktivite a prinesie najželanejšie výsledky - úsporu času a finančných zdrojov. Najvyšším stupňom sú následné automatizované odporúčania alebo úkony vedúce k želaným cieľom.

Financovanie nákupu inovatívnych technológií je dostupné prostredníctvom výzvy Ministerstva hospodárstva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Oprávnené sú projekty výrobných spoločností, v ktorých je miera podpory až do výšky 50% z celkových oprávnených výdavkov.

Prostredníctvom našich služieb získajú klienti:

  • prvotné poradenstvo k projektovému zámeru a jeho oprávnenosti
  • spracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  • zabezpečenie procesu verejného obstarávania
  • efektívnu implementáciu projektu a dohľad nad preplatením výdavkov
  • prebratie zodpovednosti za dodržanie termínov a povinností
  • odbremenenie od administratívy a byrokracie

V spoločnosti nebotra consulting sme sa od roku 2004 podieľali na posudzovaní, príprave a realizácii viac ako 200 projektových zámerov v kumulatívnej hodnote presahujúcej výšku 350 mil. €. Viac informácií o nás nájdete na https://www.spolupracuj.me/spolocnosti/nebotra-consulting-sro-46123920/

Informujte sa v spoločnosti nebotra consulting, ako inovatívne technológie môžu pomôcť vášmu podniku a ako získať príspevok na financovanie ich zavedenia.

e-mail: fin@nebotra.com

telefón: 0908 788 338

formulár: www.nebotra.com/zamer