Fakulta priemyselných technológií v Púchove , TnUAD v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove (www.fpt.tnuni.sk) svojim zameraním patrí medzi významné vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie v rámci SR vo výchove odborníkov v oblastiach polymérnych, anorganických, textilných, kovových, a kompozitných materiálov, priemyselného dizajnu a návrhárstva, environmentálneho inžinierstva a numerickej analýzy a simulácie technologických procesov. Počas svojej existencie si fakulta vybudovala kvalitnú vedecko-výskumnú základňu pre oblasti experimentálneho hodnotenia fyzikálnych, mechanických a chemických vlastnosti materiálov, materiálovej diagnostiky, ako aj numerickej analýzy a simulácie technologických procesov. V roku 2016 bolo na fakulte otvorené Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov (CEDITEK) s moderným a unikátnym prístrojovým vybavením.

Zameranie vedeckovýskumnej činnosti a študijných programov na FPT v Púchove:

 • Oblasť polymérnych materiálov
 • Oblasť kovových materiálov
 • Oblasť fyzikálneho inžinierstva materiálov
 • Oblasť anorganických materiálov
 • Oblasť textilných materiálov a dizajnu
 • Oblasť kompozitných materiálov
 • Oblasť numerickej analýzy a simulácií
 • Oblasť environmentálneho inžinierstva
 • Oblasť polymérnych materiálov
 • Vývoj a modifikácia zloženia polymérnych materiálov s kaučukovou matricou
 • Príprava a charakteristika alternatívnych prísad a ich aplikácia do polymérnych materiálov
 • Vývoj nových postupov prípravy elastomérov na netradičnej surovinovej báze a ich aplikácia v praxi
 • Vývoj chemických a fyzikálnych modifikácií prírodných a syntetických polymérov
 • Oblasť kovov a fyzikálneho inžinierstva materiálov
 • Štúdium aplikácie vlnových metód pri hodnotení materiálových vlastností výrobkov - uplatnenie holografických metód a ultrazvuku
 • Vývoj metód pre hodnotenie únavových vlastností kovových a nekovových materiálov
 • Skúmanie makro- a mikroštruktúry kovových materiálov, nekovových materiálov a kompozitných materiálov (s dôrazom na kompozity s polymérnou matricou)
 • Štúdium štruktúry a porúch materiálov a výrobkov
 • Diagnostika mechanických vlastností a materiálových charakteristík materiálov
 • Oblasť numerickej analýzy a simulácií
 • Aplikácia MKP na riešenie napäťovo-deformačných stavov reálnych telies kovových a nekovových
 • Hodnotenie teplotných polí, stanovenie životnosti reálnych telies
 • Diagnostika mechanického kmitania sústav
 • Modelovanie a simulácia zaťaženia materiálov
 • Statická, kinematická a dynamická analýza sústav telies
 • Štatistické vyhodnotenie experimentov
 • Využitie komerčných softvérov v edukačnom a vedeckovýskumnom procese: ADINA, COSMOS M, MARC, PATRAN, ADAMS, MODEL 3D...
 • Oblasť anorganických materiálov
 • Skúmanie vzťahov medzi vlastnosťami anorganických materiálov a ich zložením
 • Vývoj nových druhov anorganických materiálov podľa požiadaviek praxe
 • Výskum v oblasti sol-gel metód (tenké vrstvy, kompozity, katalýza)
 • Modifikácia zloženia prírodných anorganických materiálov
 • Oblasť textilných materiálov a dizajnu
 • Skúmanie vzťahov medzi vlastnosťami materiálov a ich využitím v textilnom dizajne
 • Štúdium vlastností textilných vlákien a textílií
 • Štúdium vplyvu štruktúry materiálov na fyziológiu odievania a odevný komfort
 • Výskum a vývoj biodegradovateľných textilných materiálov
 • Štúdium integrovaných textílií a ich aplikácie
 • Návrh dizajnu výrobkov z rôznych materiálov s ohľadom na technológiu výroby a materiálové vlastnosti
 • Oblasť environmentálneho inžinierstva
 • Ekologizácia výroby a zloženia polymérnych materiálov
 • Skúmanie možností ekologizácie výroby anorganických materiálov
 • Výskum v oblasti alternatívnych surovín na báze vybraných druhov priemyselných odpadov a ich materiálové aplikácie
 • Skúmanie vplyvov priemyselných technológií na zložky životného prostredia
 • Výskum v oblasti využitia prírodných materiálov na báze silikátov na detoxikáciu zložiek životného prostredia