Laboratórium fyzikálno-chemických metód polymérnych materiálov a kompozitov

Laboratórium fyzikálno-chemických metód polymérnych materiálov a kompozitov sa svojou náplňou a dostupnými experimentálnymi metodikami zameriava na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností polymérov, polymérnych materiálov a kompozitov. Laboratórium slúži na štúdium povrchovo-aktívnych vlastností materiálov - stanovenie povrchového napätia a kritickej micelárnej koncentrácie, emulgačnej účinnosti, zmáčacej účinnosti, na štúdium funkčných vlastností - stanovenie pracej účinnosti, antiredepozičnej účinnosti, penivosti, antioxidačných vlastností. Činnosť laboratória je zameraná na izolácie farbív a iných organických látok z prírodných zdrojov, extrakcie, farbenie prírodných a syntetických vlákien, potlač textílií a na modifikáciu biopolymérov, syntézu nových organických látok, biopolymérov s dôrazom na povrchovoaktívne látky, zahusťovadlá, tenzidy a vychytávače voľných radikálov, prípravu a výber polysacharidov, ich derivátov ako vhodných aditív do polymérnych zmesí, modifikácie plnív. Dostupné metodiky slúžia na stanovenie základných vlastností polymérov a surovín potrebných na prípravu polymérnych zmesí, na základnú charakteristiku polymérov a organických zlúčenín. Laboratórium je vybavené:
 Analyzátor gumárenských procesov PRPA 2000; Alpha Technologies
 Kapilárny reometer Rheograph RG-25; Göttfert
 Mikrovlnný systém flexiWAVE Advanced Flexible Microwave Platform; Milestone Srl
 Zariadenie na meranie indexu toku taveniny mi2.3; Göttfert
 tenzometrom DuNouy
 vákuovou odparkou RVO 200 BUCHI
Priradenie laboratória k prioritným oblastiam z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít (špecializácie RIS3 SK):
- materiálový výskum a nanotechnológie
- výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických substancií
- nové materiály, ich komponenty, polymérne kompozity a ich využitie v praxi
- využívanie recyklovateľnosti a biodegradovateľných plastov