Laboratórium termických metód

Činnosť laboratória je zameraná na skúmanie termoanalytických vlastností širokej škály materiálov a kompozitov. Dostupné metodiky umožňujú štúdium termickej stability látok, termickej degradácie a rozkladu polymérov, anorganických a organických látok, umožňujú študovať kinetiku procesov (kinetiku kryštalizácie polymérov, kinetiku vulkanizácie elastomérov a pod.), tepelnú vodivosť a degradáciu materiálov, fázové prechody polymérov. Laboratórium slúži aj na testovanie mechanických vlastností polymérov za rôznych podmienok, ako je zmena elasticity polymérov pri určitom type namáhania a deformácii alebo pri fluktuácii teplôt, miery zosieťovania polymérov ovplyvňujúcich viskozitu ich tavenín, stabilitu polymérov, alfa a beta relaxácie a ich aktivačné energie, postupnú zmenu rozmerov materiálu pri zaťažení, kinetiku chemických procesov, ako je vytvrdzovanie živíc, polymerizácie a sieťovanie, mechanické straty v materiály, relaxácie reťazcov polymérov. Laboratórium je vybavené:
- Prístroj na termickú analýzu TGA/DSC 2 (HT/1600 ) STARe System; Mettler Toledo
- Dynamicko-mechanický analyzátor Q800; TA Instruments
- Termovízna kamera VarioCam HD Handheld 980; InfraTec
- Pyris Diamond DSC, presnosť ± 0,1 °C/± 0,01 °C
- PerkinElmer Diamond DMA (teplotný rozsah od - 150 °C do 400 °C)
- termovíznym skenerom Vigo Systems (citlivosť 0,01 °C)
- termovíznou kamerou FLIR Systems (ručná, citlivosť 0,1 °C)
Priradenie laboratória k prioritným oblastiam z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít (špecializácie RIS3 SK):
- materiálový výskum a nanotechnológie
- výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických substancií
- nové materiály, ich komponenty, polymérne kompozity a ich využitie v praxi
- využívanie recyklovateľnosti a biodegradovateľných plastov


Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac