Školenia a skúšky odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s vydaním osvedčenia

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska ponúka možnosť získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre kvalifikačné stupne:
-  §21 - elektrotechnik 
-  §22 - samostatný elektrotechnik
-  §23 - elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky

Osvedčenie je možné získať na základe splnenia požiadaviek podľa zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na vyhlášku č. 508/2009 Z.z. (odborné vzdelanie, odborná prax, zdravotnú spôsobilosť) a úspešného zloženia skúšky na záver školenia.

Bližšie informácie a termíny nájdete na našej webovej stránke: http://www.sez-kes.sk