Expertné merania

Expertné merania združuje činnosti meraní, školení, konzultačnej, poradenskej, projekčnej, a audítorskej činnosti, revízií, odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení elektrických. Činnosti vykonávame na základe oprávnenia Technickej inšpekcie č. 449/4/2013-EZ-S,O(OU,R,M)-E2-A,B a podľa medzinárodných štandardov.

Oblasti expertných meraní:

Ochrana pred účinkami poškodenia elektrostatickým výbojom ESD začína pochopením kľúčových pojmov elektrostatických nábojov a elektrostatických výbojov a nazývame ju antistatická ochrana. Úlohou antistatickej ochrany je ochrana citlivých súčiastok a minimalizovanie ich poškodenia spôsobeného elektrostatickým výbojom ESD. Je vnímaná z dvoch pohľadov: na jednej strane vnímame náklady, ktoré sú spojené so zavedením a dodržaním požiadaviek medzinárodných štandardov ANSI/ESD S20.20, IEC 64340-5-1 a TR 53 a na strane druhej spokojného zákazníka a bezporuchové zariadenia.

Kontrolná činnosť podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. zameraná na stav bezpečnosti technických zariadení elektrických v intervaloch určených osobitnými predpismi zahŕňa revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií, pracovných strojov, zariadení a bleskozvodov podľa noriem podľa noriem STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 1610, STN 33 1600, STN EN 60 204-1.