Školenia

Školenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. vykonávame na základe oprávnení Národného inšpektorátu práce č. VVZ-0013/14-05.1, č. VVZ-0017/14-05.2 a č. VVZ-0028/14-01.1. Na základe získaných odborných poznatkov, medzinárodných skúseností a medzinárodných štandardov realizujeme ostatné odborné školenia v oblasti antistatickej ochrany, termovízie, revízií a kvality elektrickej energie.

Pravidelne v dvojročnom intervale pripravujeme konferenciu s názvom ESD FÓRUM SLOVENSKO. Cieľom konferencie je spojiť odborníkov, ktorí sa zapájajú do riešenia problematiky ESD a poskytnúť im aktuálne informácie z oblasti elektrostatickej ochrany v elektrotechnickom priemysle, ktoré budú obohatením ich súčasných vedomostí v danej oblasti.

Ponuka školení:

 • odborná spôsobilosť § 21, § 22, § 23 vyhl. č. 508/2009 Z. z.
 • aktualizačná odborná príprava pre §21, §22, §23, §24
 • odborná príprava revíznych technikov ku skúškam
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia podľa STN 33 1610 a STN 33 1600
 • koordinátor ESD
 • merací technik ESD
 • operátor ESD
 • termodiagnostika v praxi
 • meranie kvality elektrickej energie
 • vodiči používajúci služobné motorové vozidlá
 • požiarna ochrana