SEZ-KES

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska.

SEZ – KES pôsobí na Slovensku od roku 1992, ako neziskové, nezávislé a profesné združenie v súčasnosti (začiatkom roku 2021) s cca 2400 členmi elektrotechnikov, projektantov, revíznych technikov, energetikov, zamestnancov a podnikateľov.

Svoju činnosť orientuje na oblasť vzdelávania, školení, vydávania odborných publikácií pre elektrotechnikov. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a podieľa sa na tvorbe legislatívnych predpisov a slovenských technických noriem. Naším cieľom je aby sme tieto činnosti vykonávali na vyššej úrovni a v pôsobnosti zákona pre všetkých elektrotechnikov Slovenskej republiky.

Hlavné úlohy a ciele SEZ-KES
Združovať elektrotechnikov SR a zastupovať ich záujmy.
Podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní technických noriem a právnych predpisov v oblasti elektrotechniky.
Vykonávať školiacu a edičnú činnosť pre elektrotechnikov.
Organizovať odborné prednášky a školenia pre elektrotechnikov.

Prehľad aktivít SEZ-KES:
- Každoročne organizuje dve celoštátne odborné konferencie elektrotechnikov v Bratislave a Poprade.
- K aktuálnym otázkam elektrotechnickej legislatívy  a elektrotechnických STN organizuje  semináre v rámci SR.
- Na základe oprávnenia Národného inšpektorátu práce  vykonáva školiacu činnosť pre získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti a odbornú aktualizačnú prípravu pre elektrotechnikov podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v rámci SR
- Je odborným garantom odbornej elektrotechnickej výstavy ELO SYS.
- Vydáva odborné publikácie pre elektrotechnikov.
- Usmerňuje činnosť regionálnych odbočiek v B. Bystrici, Trenčíne, Nitre, Mochovciach, Leviciach,  Lučenci, Žiline, Prešove a v Košiciach.
- Propaguje firmy s elektrotechnickým zameraním v rámci organizovaných konferencií, seminárov, školení, …
- Spolupracuje v oblasti technickej normalizácie s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky s odborom technickej normalizácie (predtým SÚTN) a príslušnými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky.

Ak nie ste naším členom radi Vás uvítame v našich radoch ako jednotlivého alebo kolektívneho člena.

Ďakujeme za Váš záujem.