Ústav zemských zdrojov, Fakulty BERG TUKE

Ústav zemských zdrojov sa zaoberá vedecko-výskumnou, vzdelávacou a expertíznou činnosťou pokrývajúcou širokú oblasť procesov získavania, spracovania, využívania a ochrany zemských zdrojov. Dôraz je kladený na získavanie a spracovanie tuhých, kvapalných a plynných nerastných surovín, geotechnológie a ekotechnológie, spracovanie a recykláciu odpadov, ekonomiku a manažment zemských zdrojov, na využitie obnoviteľných zdrojov a na využitie krajiny a jej zdrojov v oblasti turizmu, so zameraním predovšetkým na geoturizmus a banský turizmus.