Zariadenia na automatizovanú kapacitnú skúšku akumulátorov radu ZAKS

Zostava je určená pre nabíjanie – vybíjanie akumulátorov (resp. pre kapacitné skúšky akumulátorov alebo skupín jednotlivých článkov) so súčasným monitorovaním procesu, jeho automatickým riadením tak z hľadiska parametrov elektrických veličín ako aj logických funkcií a spracovaním nameraných údajov.
Zostava umožňuje pracovať so samostatnými článkami (t.j. rozpojeným akumulátorom), pričom po vykonaní normou predpísaného cyklu vyselektuje a pri vybíjaní galvanicky odpojí z prúdového obvodu vybité (resp. zlé) články a určí ich kapacitu, pričom ich samostatne zatriedi podľa tohto parametra do príslušných kvalitatívnych skupín.
Proces vybíjania je vykonávaný s rekuperáciou energie do napájacej siete, čo pri špecializovaných pracoviskách zameraných na regeneráciu článkov a súčasné vykonávanie kapacitnej skúšky, prispieva k nižšej spotrebe energie predpísaného cyklu viacnásobného nabíjania a vybíjania článkov vo fáze prípravy (regenerácie) a aj samotnej kapacitnej skúšky.
Predložená zostava umožňuje pracovať rovnako s olovenými (Pb) ako aj NiCd článkami.
Zostava môže byť rovnako použitá aj na vybíjaciu skúšku nerozpojeného akumulátora (t.j. články nie sú navzájom oddelené). Pri takomto režime práce či už s batériou s Pb alebo NiCd článkami (podľa požiadavky zákazníka) neodpája zlé (resp. skôr vybité) články z akumulátora, len ich registruje.