Bezpečnosť cestnej premávky

V oblasti dopravnej bezpečnosti spoločnosť spolupracujeme s dopravnými inžiniermi na projektoch „Pokojné mesto – obec“, kde realizujeme dodávky informačných radarov okamžitej rýchlosti vozidiel a riešime dopravnú bezpečnosť v obciach a mestách.

V oblasti priemyselnej elektroniky spoločnosť realizuje dodávky skúšobných a testovacích zariadení pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Ponúkame riešenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v mestách, obciach a priemyselných areáloch.

 

Obsahom riešení je predovšetkým:

 • analýza skutkového stavu premávky vozidiel
 • spracovanie a následná realizácia dopravno-inžinierskej štúdie
 • inštalácia systémov pre monitorovanie riadenie dopravy.

Pravidelne v dvojročnom intervale pripravujeme konferenciu s názvom ESD FÓRUM SLOVENSKO. Cieľom konferencie je spojiť odborníkov, ktorí sa zapájajú do riešenia problematiky ESD a poskytnúť im aktuálne informácie z oblasti elektrostatickej ochrany v elektrotechnickom priemysle, ktoré budú obohatením ich súčasných vedomostí v danej oblasti.

Ponuka školení:

 • odborná spôsobilosť § 21, § 22, § 23 vyhl. č. 508/2009 Z. z.
 • aktualizačná odborná príprava pre §21, §22, §23, §24
 • odborná príprava revíznych technikov ku skúškam
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia podľa STN 33 1610 a STN 33 1600
 • koordinátor ESD
 • merací technik ESD
 • operátor ESD
 • termodiagnostika v praxi
 • meranie kvality elektrickej energie
 • vodiči používajúci služobné motorové vozidlá
 • požiarna ochrana