Meranie a vyhodnocovanie parametrov optických vlákien a komponentov.

  • Výskum a vývoj v oblasti optovláknových senzorických systémov a sietí.
  • Vyšetrovanie vlastností optických vlákien z pohľadu štatistických zmien ich fyzikálnych parametrov a optického signálu vyvolaných stochastickým procesmi (PMD, nelineárne javy, atď.).
  • Časové merania optických signálov so šírkou pásma viac ako 43 GHz a vzorkovacou rýchlosťou až 150 GS/s.
  • Meranie optických spektier v rozsahu od 600 do 2400 nm.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac