PREKLADY BEZ HRANÍC, s.r.o. - preklady a tlmočenie

Certifikovaná spoločnosť PREKLADY BEZ HRANÍC poskytuje a zabezpečuje úradné aj neúradné preklady a tlmočenie medzi:

  • slovenským jazykom a českým jazykom
  • slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi
  • slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi
  • dvomi jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský

Ďalšie služby: odborné písomné vyjadrenie k prekladu, pomoc s notárskym overením, prepisovanie textu, lokalizácia, transkripcia, preklad technických a marketingových materiálov, právne a legislatívne preklady, zladenie dvojjazyčných paralelných textov, jazyková korektúra. Sme hrdým držiteľom Certifikátov ISO 9001:2008 Systémy manažérstva kvality a Certifikátu ISO 17100:2015 Prekladateľské služby.

Pobočky:

Levice, A.Sládkoviča 1; Tel: +421 910 766 965

Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1,  T: +421 911 658 309

The certified company PREKLADY BEZ HRANÍC provides official (Certified or Sworn Translation) and non-official translations and interpretation between:

  • Slovak language and Czech language
  • Slovak language and other European languages
  • Slovak language and non-European languages
  • two languages, neither of which is Slovak

Other services: professional written statement on translation, assistance with notarial verification, text rewriting, localization, transcription, translation of technical and marketing materials, legal and legislative translations, harmonization of bilingual parallel texts, linguistic proofreading.

We are a proud holder of the ISO 9001:2008 Quality Management Systems Certificates and ISO 17100:2015 Translation Services Certificate. We are looking forward to our cooperation.