Quo vadis ISO? – Kam smerujú ISO normy?

Čo sa v článku dočítate:

 • História noriem a ich členenie
 • Revízie noriem – ako funguje revidovanie noriem a prečo vzniklo
 • Význam noriem z pohľadu spájania postupov rôznych výrobcov
 • Vplyv Brexitu na normy

 

Niečo z histórie

           

Príbeh ISO začal v roku 1946, keď sa stretli delegáti z 25 krajín na Inštitúte stavebných inžinierov v Londýne a rozhodli sa vytvoriť novú medzinárodnú organizáciu "na uľahčenie medzinárodnej koordinácie a zjednotenie priemyselných noriem". Dňa 23. februára 1947 oficiálne začala fungovať nová organizácia ISO.

Od tej doby publikovala viac ako 22512 medzinárodných štandardov pokrývajúcich takmer všetky aspekty technológie a výroby.

Dnes má členov zo 163 krajín a 786 technických výborov a podvýrobov, ktoré sa starajú

o vývoj noriem. Viac ako 135 ľudí pracuje na plný úväzok na ústrednom sekretariáte ISO v Ženeve vo Švajčiarsku.

 

Normy systému riadenia

Systém riadenia je spôsob, akým organizácia riadi vzájomne prepojené časti svojho podnikania, aby dosiahla svoje ciele. Tieto ciele sa môžu týkať množstva rôznych tém vrátane kvality výrobkov alebo služieb, prevádzkovej efektívnosti, environmentálneho správania, zdravia a bezpečnosti na pracovisku a mnohých ďalších.

Úroveň zložitosti systému závisí od špecifického kontextu každej organizácie. 

 

Normy systému manažérstva pomáhajú organizáciám zlepšiť ich výkon tým, že špecifikujú opakovateľné kroky, ktoré organizácie vedome realizujú, aby dosiahli svoje ciele  a vytvorili organizačnú kultúru, ktorá sa reflexívne zapája do nepretržitého cyklu sebahodnotenia, opravy a zlepšovania operácií a procesov prostredníctvom zvýšeného vedomia zamestnancov a vedenia a záväzku manažmentu.

 

Výhody efektívneho systému riadenia pre organizáciu zahŕňajú:

-  efektívnejšie využívanie zdrojov a zlepšenie finančnej výkonnosti,

-  lepšie riadenie rizika a ochrana ľudí a životného prostredia, 

-  zvýšenú schopnosť poskytovať konzistentné a zlepšené služby a produkty,

-  zvýšenie hodnoty pre zákazníka a všetkým ostatným zainteresovaným stranám.

 

Mnohé štandardy systému manažmentu ISO majú rovnakú štruktúru a  obsahujú veľa rovnakých termínov a definícií. To je obzvlášť užitočné pre tie organizácie, ktoré sa rozhodnú prevádzkovať jeden (niekedy nazývaný "integrovaný") systém riadenia, ktorý môže súčasne spĺňať požiadavky dvoch alebo viacerých noriem systému riadenia.

 

 

Členenie ISO noriem

 

Prvý krát, keď ISO zverejnila sadu noriem, ktoré sa nezaoberali technickými špecifikáciami na výrobky, či procesy ale požiadavkami na systém kvality ich tvorilo iba 5 štandardov. Tieto normy sa časom rozrastali a tak dnes evidujeme už pomerne širokú škálu noriem ISO ako napr.:

 

Norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Základná požiadavka normy ISO 9001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva kvality a neustále ho zlepšovať.

 

Norma ISO 14 001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva v organizáciách. Systém environmentálneho manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na kvalitu životného prostredia. Základná požiadavka normy ISO 14 001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

 

Norma OHSAS 18001 (ISO 45001:2018) špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. Norma OHSAS 18001 (ISO 45001:2018) pomáha organizáciám pripraviť koncepciu a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne a iné požiadavky a informácie o zdravotných a bezpečnostných rizikách. Základná požiadavka normy OHSAS 18001 (ISO 45001:2018) je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva BOZP a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

 

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

 

Norma ISO 37001 špecifikuje sériu opatrení na pomoc organizáciám pri prevencii, odhaľovaní a úprave úplatkárstva. Medzi ne patrí prijatie politiky boja proti úplatkárstvu, vymenovanie osoby, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie predpisov o boji proti úplatkárstvu, odbornú prípravu, hodnotenie rizík a náležitú starostlivosť o projekty a obchodných partnerov, vykonávanie finančných a obchodných kontrol a zavádzanie správ a vyšetrovacích postupov.

Je navrhnutá tak, aby pomohla vašej organizácii implementovať systém riadenia proti korupcii alebo vylepšiť ovládacie prvky, ktoré v súčasnosti používate. Pomáha znižovať riziko vzniku úplatkárstva a môže vašim zainteresovaným stranám preukázať, že ste zaviedli medzinárodne uznávané kontroly proti korupcii na základe osvedčených postupov.

 

Norma ISO 50001 špecifikuje požiadavky na systém energetického manažérstva v organizáciách. Systém energetického manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na spotrebu a reguláciu energií. Základná požiadavka normy ISO 50001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém energetického manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

 

Norma ISO/IEC 20000-1 špecifikuje požiadavky na systém riadenia IT služieb v organizáciách, ktoré chcú preukázať kvalitu riadenia IT služieb ako je napríklad podpora infraštruktúry, aplikácií a ďalších externe poskytovaných IT riešení klientom.

 

Norma ISO 20121 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva udržateľnosti podujatí pre organizácie, ktoré organizujú spoločenské podujatia. Plnením požiadaviek normy ISO 20121 organizácia preukazuje svoj systematický prístup k zachovaniu ekonomického, environmentálneho a sociálneho prostredia pri všetkých typoch spoločenských akcií.

 

Norma ISO 13485 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality v organizáciách, ktoré chcú preukázať kvalitu súvisiacu s vývojom, výrobou, distribúciou, inštaláciou a predajom zdravotníckych zariadení. Norma ISO 13485 zosúlaďuje zákonné a ďalšie špecifické požiadavky na zdravotnícke zariadenia a prináša jednotné požiadavky na kvalitu v oblasti zdravotníckych prostriedkov.

 

Norma ISO 17100 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v prekladateľských službách. Zameriava sa hlavne na spoločnosti, ktoré zabezpečujú prekladateľské služby. Úspešnou aplikáciou normy ISO 17100 prekladateľská spoločnosť deklaruje schopnosť svojich procesov a zdrojov k poskytovaniu prekladateľských služieb, ktoré spĺňajú požiadavky klienta a ostatné platné normatívne a legislatívne špecifikácie.

 

Sústava noriem pre uzatvorené koncepcie.

Revízie noriem

 

Všetky ISO normy podliehajú periodickej revízii, preskúmaniu v päťročných cykloch (výsledok môže byť takýto: bez zmeny, nové vydanie alebo zrušenie normy).

 

Dôvody revízie noriem sú nasledovné:

 

 • potreba zohľadniť skúsenosti z využívania noriem v praxi, (napr. viac než 1 milión používateľov požadovalo zavedenie týchto termínov: termín produkty a služby namiesto produkty a zdokumentované informácie namiesto zdokumentované postupy a záznamy).
 • reagovať na zmeny a potreby podnikateľského prostredia z pohľadu reakcie na medzinárodný obchod a moderné podnikanie
 • podporiť zabezpečovanie troch pilierov trvalo udržateľného rozvoja dosahovaním  rovnováhy medzi životným prostredím, spoločnosťou a ekonomikou,
 • zmeny navrhnuté príslušnou komisiou zodpovednej za revíziu noriem,
 • zmeny vychádzajúce z výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý vykonáva komisia,
 • požiadavky špecifického sektora (telekomunikácie, kozmický priestor, zdravotníctvo atď. – prístup založený na riziku).,
 • aplikácia jednotnej štruktúry noriem ISO pre systémy manažérstva (rešpektovanie štruktúry definovanej v Annex SL - štruktúra vysokej úrovne).

 

Nová štruktúra noriem ISO s ustálenými desiatimi kapitolami poskytuje príležitosť k integrácii jednotlivých systémov do jedného celku. Po novelizácii noriem, ktoré budú mať jednotnú štruktúru budú mať manažéri  lepšiu pozíciu pri vytváraní dokumentácie ISO.

 

Kam kráčame ?

 

Požiadavky a vývoj noriem pokračuje a tu je zopár príkladov, ktoré sa dotýkajú nás všetkých:

 

ISO 13216-1 opisuje univerzálny systém na ukotvenie detských zadržiavacích systémov pre vozidlá. Účelom tohto systému je zlepšiť celkovú bezpečnosť detských zadržiavacích systémov, najmä zlepšením pohodlia pri inštalácii a znížením rizika nesprávneho používania.

V praxi to znamená, že výrobcovia automobilov môžu nainštalovať identické kotviace body do svojich áut, kovovú slučku, často ukrytej v medzere medzi plochými a vzpriamenými časťami sedadla. Výrobcovia detských sedačiek potom môžu predávať produkt, ktorý rodičia a opatrovatelia môžu nainštalovať s upokojujúcim kliknutím. Môžu si byť istí, že sedadlo je bezpečne držané na mieste a že bude kompatibilné s akýmkoľvek modelom vozidla vybaveného systémom ISOFIX. 

Je dokonalým príkladom toho, ako ISO spája výrobcov rozličných produktov, aby spolupracovali, používajúc medzinárodné normy ako základ pre vytváranie kompatibilných produktov, ktoré zvyšujú bezpečnosť a pohodlnosť každodenného života.

 

ISO 3166 je medzinárodná norma pre kódy krajín a ich kódy.

Účelom normy ISO 3166 je definovať medzinárodne uznávané kódy písmen a / alebo čísel, ktoré môžeme použiť, keď sa zmieňujeme o krajinách a subdivíziách. Nestanovuje však názvy krajín - tieto informácie pochádzajú zo zdrojov Organizácie Spojených národov (názvy krajín Terminologického bulletinu a kódov krajín a regiónov pre štatistické účely, ktoré spravujú divízie štatistiky Spojených národov).

Používanie kódov šetrí čas a zabraňuje chybám, pretože namiesto použitia názvu krajiny (ktoré sa bude meniť v závislosti od použitého jazyka), môžeme použiť kombináciu písmen a / alebo čísel, ktoré sú zrozumiteľné po celom svete.

Napríklad všetky národné poštové organizácie na celom svete vymieňajú medzinárodnú poštu v kontajneroch označených príslušným kódom krajiny. Systémy názvov internetových domén používajú kódy na definovanie názvov domén najvyššej úrovne, ako napríklad ".fr" pre Francúzsko, ".au" pre Austráliu. Okrem toho sa v strojovo čitateľných pasoch používajú kódy na určenie štátnej príslušnosti používateľa a keď posielame peniaze z jednej banky do druhej, kódy krajín sú spôsob, ako určiť, kde je banka založená.

 

ISO 8601 opisuje medzinárodne uznávaný spôsob, ako reprezentovať dátumy a časy pomocou čísel.

Keď sú dátumy reprezentované číslami, môžu sa interpretovať rôznymi spôsobmi. Napríklad 01/05/12 môže znamenať 5. januára 2012 alebo 1. mája 2012. Na individuálnej úrovni môže byť táto neistota veľmi frustrujúca, v obchodnom kontexte môže byť veľmi nákladná. Organizovanie stretnutí a dodávok, písanie zmlúv a zakúpenie leteniek môže byť veľmi zložité, ak je dátum nejasný.

ISO 8601 rieši túto neistotu stanovením medzinárodne dohodnutého spôsobu, ako reprezentovať dátumy:

YYYY-MM-DD

Napríklad 27. septembra 2012 je reprezentovaný ako 2012-09-27.

 

ISO / IEC 17025 Vypracovanie usmernení pre akreditáciu v oblasti analýz rezíduí pesticídov

Skupina laboratórií EA prostredníctvom pracovnej skupiny "Pesticídy" vypracovala usmernenia pre akreditáciu v oblasti analýz rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách. Kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri posudzovaní laboratórií, ktoré vykonávajú testy rezíduí pesticídov v agropotravinárskom priemysle, sa osobitne riešia vzhľadom na potrebu harmonizácie, ktorú identifikujú používatelia protokolov o skúškach, a samotnú Európsku komisiu. Tento dokument poskytuje objasnenie a informácie na dosiahnutie zosúladeného prístupu k príslušným požiadavkám novej normy EN ISO / IEC 17025 s cieľom zabezpečiť spoľahlivejší a transparentnejší prístup k analýze rezíduí pesticídov, ktorú ponúkajú laboratóriá.

 

Keďže každý európsky občan chce vedieť, ako sa jedlo, ktoré jesť, vyrába, spracováva, balenie, označuje a predáva, Európska komisia musí zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti potravín a zdravia zvierat a rastlín v rámci EÚ.

 

Zabezpečenie harmonizovanej akreditácie v tejto oblasti je dôležité, aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia majú prístup k tovaru s konzistentnou a spoľahlivou kvalitou a bezpečnosťou. Skúšobné správy o potravinách a krmivách, ktoré boli vytvorené v jednej krajine s akreditačnou značkou národného akreditačného orgánu (NAB), sa v skutočnosti môžu skončiť v iných krajinách ako súčasť informácií požadovaných prevádzkovateľmi za ich obchodovanie v rámci EÚ. Medzinárodný rozmer hospodárstva navyše znamená, že laboratóriá môžu pôsobiť v rôznych európskych krajinách na rovnaké testovacie činnosti a požiadať o akreditáciu. Uplatňovanie technických kritérií, ktoré sú jasne stanovené a uznané všetkými zainteresovanými stranami s cieľom vyhodnotiť odbornú spôsobilosť laboratórií, je preto nevyhnutné.

 

A na záver. Čo EA a vplyv Brexitu ?

EA (Európske združenie pre akreditáciu) je združením národných akreditačných orgánov v Európe. Je vymenovaná Európskou komisiou za európsku akreditačnú infraštruktúru podľa nariadenia (ES) č. 765/2008. Podľa nariadenia (ES) č. 765/2008 je národným akreditačným orgánom člen EA.

UKAS, národný akreditačný orgán (NAB) Spojeného kráľovstva, je členom EA a je signatárom multilaterálnej dohody EA (MLA). Po vystúpení Spojeného kráľovstva z 
Európskej únie nebude UKAS už spĺňať kritériá členstva v EA, pretože nie sú NAB v členskom štáte alebo v kandidátskej krajine.

 

EA vyjadrila dôležitosť toho, aby bola UKAS členom, a to aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Spoločnosť EA preto revidovala svoje stanovy a zaviedla 
možnosť prechodného obdobia, ktoré umožní spoločnosti UKAS zachovať svoje členstvo na ďalšie dva roky. Počas tohto prechodného obdobia spoločnosť EA spolu s UKAS analyzuje výsledky rokovaní medzi EÚ a Veľkou Britániou a následne prehodnotí kritériá členstva v EA s cieľom, aby UKAS zostala členom EA. To tiež znamená, že UKAS bude aj naďalej hodnotiť spoločnosť EA, aby si udržala status signatára MLA.

 

Zdroj:

www.iso.org

https://european-accreditation.org

www.cems.sk