Priority finančnej podpory EÚ na roky 2021 - 2027

V tomto roku sa končí sedemročné programové obdobie a prípravy na financovanie z verejných zdrojov na roky 2021 – 2027 sú v plnom prúde, hoci ovplyvňované novými spoločenskými výzvami, ktoré rok 2020 celosvetovo priniesol. Rozpočet preto odráža priority Európy, ktoré sú dôležité na zabezpečenie udržateľného oživenia. Postupne Vám tak budeme prinášať informácie o eurofondoch na národnej úrovni a pridáme aj prienik na výzvy administrované priamo organizáciami Európskej komisie. 

Horizon Europe je názov programu Európskej únie, ktorý je určený na financovanie výskumu, vývoja a inovácií v období 2021 – 2027 a je naň aktuálne vyčlenených 80,9 miliardy eur.

Hlavnú štruktúru budú tvoriť tri piliere – excelentná veda, globálne výzvy a európska priemyselná konkurencieschopnosť a inovatívna Európa.

Pilier excelentná veda je zameraný na rozvoj univerzít, vedeckých parkov či jednotlivých výskumných pracovníkov. 

Globálne výzvy a európska priemyselná konkurencieschopnosť a inovatívna Európa budú tematicky zamerané dopytové spoločenské výzvy v konkrétnych oblastiach:

 • Zdravie
 • Kultúra, kreativita a inkluzívna spoločnosť
 • Verejná bezpečnosť a spoločnosť
 • Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klíma, energia a mobilita
 • Potraviny, bioekonomika, prírodné zdroje, agrikultúra a životné prostredie 

 

Medzi Horizon Europe a národnými politikami má byť bližšie prepojenie. Slovensko pripravuje Politiku súdržnosti 2021 - 2027, ktorej hlavné zamerania budú:

 • Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva
 • Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa
 • Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna prepojiteľnosť IKT
 • Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv
 • Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív

Next Generation EU (na Slovensku známy tiež pod názvom EÚ pre ďalšie generácie) je nový nástroj obnovy Európskej Únie, ktorý bol vytvorený ako reakcia na koronakrízu a obsahuje množstvo podpôr. Témy európskeho výskumného a inovačného priestoru a oblasti EÚ pre ďalšie generácie, ktorých riešenia budú financované z verejných zdrojov, Vám postupne predstavíme.