Bez investícií do robotizácie európsku špičku v produktivite nedobehneme

Miera robotizácie je ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje zaostávanie slovenského spracovateľského priemyslu za lídrami v produktivite práce. V najbližších rokoch výrazne ovplyvní proces dobiehania najvyspelejších krajín.

(Článok vznikol v spolupráci s časopisom Monitor hospodárskej politiky. Celé znenie TU)

Miera robotizácie bude mať okrem toho stále väčší vplyv na zmenu dopytu po práci, a to nie len z hľadiska počtu vytvorených pracovných miest, ale aj štruktúry dopytu po špecifických činnostiach. Robotizácia produkcie bude čoraz silnejšie ovplyvňovať rozvoj dodávateľskej siete pre automobilky na Slovensku, ako aj širšie zapojenie sa slovenských firiem do globálnych hodnotových reťazcov.

NAJVYŠŠIU ZÁSOBU ROBOTOV MÁ ČÍNA

Vo svete je v súčasnosti v prevádzke viac ako 1,8 milióna priemyselných robotov. Medzinárodná federácia pre robotiku (International Federation of Robotics – IFR) predpovedá, že do roku 2020 narastie zásoba priemyselných robotov vo svete na vyše 3 milióny kusov. Väčšina nových robotov bude pritom inštalovaná v Ázii (Čína, Južná Kórea, Japonsko), veľká časť v USA a z európskych krajín v Nemecku. Kým do roku 2009 bol priemerný rast zásoby robotov nižší ako 4 % ročne, v pokrízovom období rástla zásoba priemyselných robotov vo svete v priemere 8,3 % ročne a predpokladané tempá rastu v období 2017 – 2020 počítajú s priemerným rastom zásoby robotov nad 14 % ročne.

Najvyššiu zásobu priemyselných robotov v počte kusov má v súčasnosti Čína
(približne 340 tis., t. j. 19 % celosvetovej zásoby). Po nej nasleduje Japonsko (16 %), USA (14 %), Južná Kórea (13,5 %) a Nemecko (10 %). S pomerne veľkým odstupom po nich sú ďalšie európske krajiny, Taliansko, Španielsko a Francúzsko. Celkový stav zásob priemyselných robotov je daný veľkosťou krajiny, výkonnosťou jej národného hospodárstva, ako aj štruktúrou ekonomiky.

Jednoznačným lídrom v tejto oblasti je Južná Kórea. V nej pripadá na 1000 obyvateľov takmer 5 robotov. V Nemecku, Japonsku, Taiwane a Singapure je miera robotizácie na úrovni 2 robotov na 1000 obyvateľov. Slovensko patrí medzi krajiny, v ktorých je miera robotizácie o niečo vyššia ako 1 robot na 1000 obyvateľov.

SLOVENSKO JE V MERE ROBOTIZÁCIE V TOP 10 VĎAKA AUTOMOBILKÁM

Slovensko sa v miere robotizácie nachádza v TOP 10 krajín sveta vďaka automobilovému priemyslu, resp. trom finálnym producentom automobilov, v ktorých je koncentrovaná takmer celá zásoba priemyselných robotov.

Pre automobilový priemysel je typické vysoké používanie robotov nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Tradične patril medzi tie odvetvia, ktoré ako prvé začali používať priemyselné roboty pri automatizácii výrobných procesov.

Viac ako 40 % priemyselných robotov je vo svete nainštalovaných v automobilovom priemysle. Druhým najväčším odberateľom je elektrotechnický priemysel, ktorý ich používa pri výrobe elektrických zariadení a elektroniky. V ňom je používaných niečo vyše jednej štvrtiny priemyselných robotov. Z celosvetového hľadiska majú významné zastúpenie aj výroba plastov a chemických produktov, výroba kovov, či výroba potravín a nápojov.

Vzhľadom na štruktúru ekonomík sa jednotlivé krajiny v podieloch zásoby robotov podľa odvetví odlišujú. Južná Kórea je jednou z mála krajín, v ktorých je najvyššia zásoba priemyselných robotov používaná v elektrotechnickom priemysle. Ten používa viac ako polovicu všetkých priemyselných robotov, ktoré sú v nej k dispozícii. Na Slovensku je viac ako 84 % všetkých priemyselných robotov používaných v automobilovom priemysle. Okolo 6 % sa používa pri výrobe a spracovaní kovov, ako aj pri výrobe plastov a chemických produktov. Nemecko má tiež vysoké zastúpenie priemyselných robotov v automobilovom priemysle (58 %), ale štruktúra ich použitia je diverzifikovanejšia. Viac ako 15 % robotov v Nemecku sa nachádza pri výrobe kovov. Veľký podiel má aj výroba plastov a chemických výrobkov, ako aj v výroba potravín a nápojov.

BODOVÉ ZVÁRANIE A MANIPULÁCIA S MATERIÁLOM

Roboty môžu byť využité pri rôznych činnostiach počas výrobného procesu. Presnejšie údaje o využití robotov na Slovensku máme od roku 2004. Do uvedeného roku sa využitie robotov na Slovensku prevažne nešpecifikovalo. Od roku 2004 najväčší rast využitia robotov predstavovali oblasti ako bodové zváranie a manipulácia s materiálom. V roku 2016 sa tak na Slovensku roboty najviac využívali pri týchto dvoch činnostiach. Pri manipulácii s materiálom sa využívalo vyše 2000 robotov a pri bodovom zváraní viac ako 1800 kusov robotov. Roboty sa všeobecne často využívajú pri bodovom zváraní, ktoré spolu s oblúkovým zváraním predstavujú určitú formu odporového zvárania, ktorá je využívaná hlavne v automobilovom priemysle a u ich dodávateľov súčiastok. Pri oblúkovom zváraní sa využilo 372 robotov. Ďalšie využitie robotov sa na Slovensku našlo pri činnostiach ako tvarovanie plastov (skoro 550 kusov), natierania a smaltovanie (300 kusov) a napokon montáž, pripevnenie a vkladanie (približne 200 kusov).

ROBOTIZOVANÁ PRODUKCIA V AUTOMOBILKÁCH KONTRASTUJE S VÝROBOU V DODÁVATEĽSKEJ SIETI

Pre slovenský automobilový priemysel je charakteristická vysoká miera robotizácie u finálnych producentov automobilov. Z takmer 5000 priemyselných robotov v slovenskom automobilovom priemysle sú tri štvrtiny vo finálnej výrobe áut, motorov a karosérií. Iba jedna štvrtina priemyselných robotov je nainštalovaná pri produkcii modulov pre automobilový priemysel. V okolitých krajinách, ako aj v Nemecku, je vo výrobe modulov pre automobilový priemysel používaná jedna tretina (Nemecko, Maďarsko), resp. viac ako polovica (Česko, Poľsko, Rakúsko) priemyselných robotov. Do určitej miery je to dané aj štruktúrou produkcie v rámci automobilového priemyslu v týchto krajinách a väčším podielom dodávateľov pre automobilový priemysel vo vzťahu k finálnymi producentom. Napriek tomu štatistiky o zásobe priemyselných robotov ukazujú, že vysoko automatizovaná produkcia v automobilkách silno kontrastuje s výrobou v dodávateľskej sieti pre automobilový priemysel. Mnohé firmy tak boli schopné konkurovať len vďaka relatívne nízkym nákladom na prácu.

Nízke náklady na práci vytvárali akýsi „vankúš konkurencieschopnosti“. Tieto fakty len potvrdzujú obavy viacerých predstaviteľov automobilového priemyslu na Slovensku z hrozby postupného rozkladu dodávateľskej siete na Slovensku. V strednodobom horizonte môžu problémy s konkurencieschopnosťou postihnúť širší okruh firiem. Investície do robotizácie a automatizácie produkcie v dodávateľských firmách v automobilovom priemysle, ale v širšom kontexte aj pri výrobe elektrických zariadení, elektroniky, spracovaní kovov, plastov a chemických výrobkov, môžu pomôcť výrazne zvýšiť ich produktivitu práce a tým celkovú konkurencieschopnosť ich produkcie.

PODPORA ROBOTIZOVANEJ PRODUKCIE

Z hľadiska priemyselnej politiky popri aktívnom prístupe k znižovaniu neefektívnej alokácie práce na Slovensku pribúda výzva podporiť perspektívne oblasti podnikania založené na robotizovanej produkcii. Investície do robotizácie totiž vo väčšine prípadov vyžadujú prestavanie celých výrobných liniek. Tradičné formy investovania do kapitálu (modernizácie strojov) síce vedú k zvyšovaniu produktivity, ale takýto rast produktivity má svoje limity a jej úroveň nemusí nikdy dosiahnuť produktivitu plne automatizovaných výrobných hál v Nemecku alebo inde v zahraničí. Bez aktívnej priemyselnej politiky v tejto oblasti hrozí relatívna stagnácia produktivity práce najmä v malých a stredných firmách, čo môže mať širšie dopady aj na celkovú konvergenciu ekonomickej výkonnosti slovenského národného hospodárstva k vyspelým západným ekonomikám. V budúcnosti môžeme očakávať nie len nahrádzanie práce dopytom po robotoch, ale najmä zmenenú štruktúru dopytu po práci. Kým viaceré rutinné činnosti sú pri automatizácii nahrádzané robotmi, kvalifikované pracovné činnosti robotizovanú výrobu dopĺňajú. Pri tvorbe politiky trhu práce a vzdelávacej politike by takéto zmeny mali byť zmapované a zohľadnené.