Zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a zníženie nezamestnanosti s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Dátum ukončenia 28.01.2019, 28.02.2019, 15.04.2019
Celková suma 20 000 € - 200 000 €
Zdroj financovania EŠIF, Štátny rozpočet SR
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP, Veľké podniky
Tematická oblasť Podpora pracovných miest
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

VÝZVA ZAMERANÁ NA PODPORU PRACOVNÝCH MIEST

Cieľom zverejnenej výzvy je Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby. V rámci výzvy môžu byť podporení uchádzači o zamestnanie a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie. Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ – podnikateľský subjekt. Na výzvu je vyčlenených celkovo 15 mil. EUR. Minimálna výška príspevku je 20 tis. EUR, maximálna 200 tis. EUR. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je 28.1.2019.

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20183.1.101
Oprávnení žiadatelia: Zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
Intenzita: 100%

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1-01