Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Dátum ukončenia 31.8.2018 - 1. kolo, 30.11.2018 - 2. kolo, každé 3 mesiace - 3. až n-té kolo
Celková suma 100 000 € - 2 000 000 €
Zdroj financovania EŠIF, Štátny rozpočet SR
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor, Tretí sektor, Iné
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP, Veľké podniky
Tematická oblasť Energetická efektívnosť
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe SR.

Výzva je zameraná na výstavbu zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV. Oprávnenými žiadateľmi sú MSP a veľké podniky. Maximálna výška príspevku je 2 mil. EUR.

Uzávierka prvého kola výzvy je 31.08.2018. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30.11.2018 a ďalšie v trojmesačných intervaloch od uzavretia predchádzajúceho kola.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/41-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-aerotermalnej-hydrotermalnej-alebo-geotermalnej-energie-vyrobu-a-energeticke-vyuzivanie-skladkoveho-plynu-a-plynu-z-cistiarni-odpadovych-vod/
Oprávnení žiadatelia: MSP, veľké podniky
Intenzita: max. 60%