Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Dátum ukončenia 28.2.2019, 30.4.2019, posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca
Celková suma 200 000 € - 2 000 000 €
Zdroj financovania EŠIF
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP, Veľké podniky
Tematická oblasť Energetická efektívnosť
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov, existujúcich energetických zariadení, systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, zavádzanie systémov merania a riadenia, výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý nehmotný majetok (softvér), dlhodobý hmotný majetok (stavby, Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí). Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 50 mil. EUR. Minimálna výška príspevku je 200 tis. EUR, maximálna 2 mil. EUR. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je 28.2.2019.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/
Oprávnení žiadatelia: Malý a stredný podnik, veľké podniky
Intenzita: MSP max. 50%, Veľký P max. 45%

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46