Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

Dátum ukončenia 31.03.2018 - 1. kolo, 30.06.2018 - 2. kolo, každé 3 mesiace - 3. až n-té kolo
Celková suma 100 000 € - 3 000 000 €
Zdroj financovania EŠIF, Štátny rozpočet SR
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor, Tretí sektor, Iné
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP, Veľké podniky
Tematická oblasť Energetická efektívnosť
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

Výzva je zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív. Oprávnenými žiadateľmi sú aj subjekty zo súkromného sektora, ktoré vznikli skôr ako 1.1.2017. Minimálna výška príspevku je 100 tis. EUR a maximálna 3 mil. EUR.

Uzávierka prvého kola výzvy je 31.03.2018. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30.6.2018 a ďalšie v trojmesačných intervaloch do vyčerpania alokácie.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/36-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-vyuzivajucich-biomasu-prostrednictvom-rekonstrukcie-a-modernizacie-existujucich-energetickych-zariadeni-na-baze-fosilnych-paliv-opkzp-po4-sc411-2017-36/
Oprávnení žiadatelia: MSP, veľké podniky
Intenzita: max. 60%

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36