Rozvoj sektorových zručností

Dátum ukončenia 23.03.2018 - 1.kolo, 13.06.2018 - 2. kolo, 13.09.2018 - 3. kolo, 14.01.2019 - 4. kolo
Celková suma 25 000 € - 200 000 €
Zdroj financovania EŠIF, Štátny rozpočet SR
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor, Iné
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP, Veľké podniky
Tematická oblasť Vzdelávanie
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom: Rozvoj sektorových zručností

Táto výzva je určená pre organizácie štátnej správy, obce, VÚC, zamestnávateľov. Cieľom výzvy je podporiť profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností UoZ, rozvoj pracovných zručností UoZ, profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov a rozvoj pracovných zručností zamestnancov.

V rámci výzvy je možné získať intenzitu až 100%, Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 10 mil. EUR. Výzva vyhlásená od: 21.12.2017 do: 14.01.2019

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20173.1.13.1.201
Oprávnení žiadatelia: Zamestnávatelia - podnikateľské subjekty
Intenzita: 100%