Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Dátum ukončenia 2. 11. 2021
Celková suma min. nestanovuje sa, max. 12 500 000 eur
Zdroj financovania EŠIF, Štátny rozpočet SR
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor, Tretí sektor, Iné
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP, Veľké podniky
Tematická oblasť Nákup technológií a softvéru, Odpady
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nie nebezpečných odpadov.

Oprávnené aktivity:
A. Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov:

· Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov;

· Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie odpadov;

B. Recyklácia nie nebezpečných odpadov:

· Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov;

· Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie;

C. Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá:

· Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;

· Nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;

D. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu:

· Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“), napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad, vrátane nákupu hygienizačných jednotiek;

· Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRO.

Oprávnení žiadatelia: MSP, veľké podniky
Intenzita: max. 55%

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-16