Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom samosprávnom kraji

Dátum ukončenia 31.01.2019, 29.03.2019, Posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca
Celková suma 200 000 € - 1 000 000 €
Zdroj financovania EŠIF, Štátny rozpočet SR
Oprávnené územie Bratislavský kraj
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP, Veľké podniky
Tematická oblasť Nákup technológií a softvéru, Výskum a vývoj
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

VÝZVA ZAMERANÁ NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA VO VŠETKÝCH DOMÉNACH RIS3 SK V BRATISLAVSKOM KRAJI

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácie/inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu žiadateľa/partnera/partnerov prostredníctvom realizácie jednak výskumno-vývojových aktivít, ako aj inovačných opatrení, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty realizované výlučne na území Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum a experimentálny vývoj.
Na výzvu je vyčlenených celkovo 15 mil. EUR.

Min. výška príspevku je 200 tis. EUR a maximálna 1 mil. EUR. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je 31.01.2019
Oprávnení žiadatelia: MSP, veľké podniky, štátny sektor, sektor verejných výskumných inštitúcií, vysoké školy
Intenzita: Malý P max. 80%, Stredný P max. 75%, Veľký P max. 65%, Org. ŠS max. 100%, Ostatné max. 90-95%

Kód výzvy: OPVAI-MH/DP/2018/2.2.2-20