OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11

Dátum ukončenia 30.08.2019
Celková suma 500 000 € - 2 000 000 €
Zdroj financovania EŠIF
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor, Akademický sektor, Tretí sektor
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP, Veľké podniky
Tematická oblasť Nákup technológií a softvéru, Výskum a vývoj
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako riadiaci orgán Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) v spolupráci s Výskumnou agentúrou (VA) ako sprostredkovateľským orgánom OP VaI vyhlásilo dňa 30.05.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v rámci domény:

OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11 (Zdravé potraviny a životné prostredie) s alokáciou na výzvu 12,5 mil. eur

Cieľom výzvy je podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu. Ide o schému kolaboratívneho výskumu, kde tému výskumu/vývoja určuje podnik, ako nositeľ výskumného centra. V rámci výzvy budú podporené partnerské projekty, kde ako partneri musia byť ďalšie podnikateľské subjekty a/alebo výskumné inštitúcie nevykonávajúce hospodársku činnosť. Cieľom každého projektu je vytvoriť konkrétne výsledky, následne využiteľné v praxi (prototyp/patentovateľné duševné vlastníctvo/nový postup/metóda a pod. Oprávnené aktivity sú:
  • priemyselný výskum (podnikateľské výskumné inštitúcie);
  • experimentálny vývoj (podnikateľské výskumné inštitúcie);
  • zriadenie/modernizácia výskumnej infraštruktúry (podnikateľské výskumné inštitúcie);
  • nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť).
Termín uzávierky výzvy je 30.08.2019.
Oprávnení žiadatelia: Malý a stredný podnik, veľké podniky
Intenzita: MP Max. 70%, SP Max. 60%, VP Max. 50%