OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Dátum ukončenia 1.HK 29.11.2019, 2.HK 28.02.2020
Celková suma 50 000 € - 200 000 €
Zdroj financovania EŠIF, Štátny rozpočet SR
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor, Tretí sektor
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP
Tematická oblasť Nákup technológií a softvéru, Výskum a vývoj
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu v rámci Operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro, malých a stredných podnikov a neziskových organizácií. Na výzvu je vyčlenených 4,5 milióna eur z prostriedkov Európskej únie, pričom žiadatelia môžu získať príspevok 50-tisíc až 200-tisíc eur.

Cieľom výzvy je podpora projektov sociálnej inovácie s cieľom jej komercializácie a uplatnenia na trhu.

Podporené budú projekty zamerané na uvedenie nových alebo inovovaných výrobkov, procesov či služieb na trh alebo na inovatívne využitie existujúcich výrobkov, procesov či služieb, pričom musí ísť o sociálnu inováciu, ktorá poskytne inovatívne riešenie spoločenských problémov týkajúcich sa vymedzených oblastí trvalo udržateľného rozvoja.

Termín uzávierky prvého kola výzvy je 29.11.2019.
Oprávnení žiadatelia: Malý a stredný podnik
Intenzita: MP Max. 75%