OPII-MH/DP/2021/9.5-34: Výzva zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum vyhlásenia 31. 08. 2021
Dátum ukončenia 1. HK: 29. 10. 2021
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Link / zdroj https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-zamerana-na-podporu-projektov-ktore-su-sucastou-vyznamneho-projektu-spolocneho-europskeho-zaujmu-ipcei-s-nazvom-european-battery-innovation-kod-opii-mhdp202195-34/  

Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojovo – inovačnú fázu (resp. jej časť) projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) s názvom European Battery Innovation, v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla.

V rámci výzvy je oprávneným projekt, ktorý:

  • má významný inovačný charakter alebo z hľadiska výskumu, vývoja a inovácií predstavuje významnú pridanú hodnotu vzhľadom na aktuálny stav v príslušnom odvetví,
  • rieši problémy/výzvy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom,
  • výrazným spôsobom prispieva k dosiahnutiu vytýčených cieľov významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation.

Podporené môžu byť právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, t. j. osoby zapísané v obchodnom registri.

Maximálna výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku nesmie presiahnuť hodnotu vymedzenú v rámci projektu (konkrétne v rámci zistenej medzery v jeho financovaní vo vzťahu k oprávneným výdavkom), ktorý bol súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci SR a EK o tejto notifikácii bez vznesenia námietok rozhodla.

​Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 50 mil. eur.