Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

Dátum ukončenia 1.HK 28.09.2018, 2.HK 30.11.2018 a ďalšie v dvojmesačných intervaloch od uzavretia predchádzajúceho kola.
Celková suma 50 000 € - 50 000 €
Zdroj financovania EŠIF
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP
Tematická oblasť Nákup technológií a softvéru, Výskum a vývoj
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

Výzva zameraná na podporu zapájania MSP do programov EÚ, konkrétne do Fázy 2 SME Instrument, prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti.

Vo fáze 2 môžu MSP získať finančné prostriedky na následný vývoj produktu pre trh.

Max. a min. výška príspevku je 50 tis. EUR.
Oprávnení žiadatelia: MSP
Intenzita: max. 70%

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18