Dlhodobý strategický výskum - Priemysel pre 21. storočie

Dátum ukončenia 31.12.2018
Celková suma 3 000 000 € - 20 000 000 €
Zdroj financovania EŠIF, Štátny rozpočet SR
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor, Akademický sektor, Tretí sektor, Iné
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP, Veľké podniky
Tematická oblasť Nákup technológií a softvéru, Výskum a vývoj
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE

Cieľom výzvy je podporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať konzorciá výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov a to za využitia národného potenciálu najkvalitnejších inštitúcií a individualít v téme, v ktorej sa konkrétny projekt bude predkladať.

Dôraz sa bude klásť, aby v predkladaných žiadostiach o NFP aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

Každý projekt musí mať definované výskumné a vývojové aktivity tak, aby ich výsledky mali vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi. Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít, menší dôraz bude kladený na obstaranie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa bude financovať len v nevyhnutnej miere ako potrebný upgrade existujúcich zariadení, resp. budovanie unikátnych zariadení, ktoré budú potrebné pre strategický výskum a v SR neexistujú, resp. existujúce, ale v nevyhovujúcom stave a z kapacitného hľadiska (počet výskumníkov, ktorí by tieto zariadenia využívali) je ich dobudovanie odôvodnené.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 107,7 mil. EUR.

Min. výška príspevku je 3 mil. EUR a maximálna 20 mil. EUR. Termín uzávierky predkladania projektových zámerov je 31.12.2018.

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-05/
Oprávnení žiadatelia: MSP, veľké podniky, Organizácie ŠS,VS, MVO,NO, Vysoké školy
Intenzita: Malý P max. 70%, Stredný P max. 60%, Veľký P max. 50%, Org. ŠS max. 100%, Ostatné max. 90-95%

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05