46. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Dátum ukončenia posledný pracovný deň párneho mesiaca
Suma / spoločnosť min. 200 000 eur, max. 2 000 000 eur
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP, Veľké podniky
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov, existujúcich energetických zariadení, systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, zavádzanie systémov merania a riadenia, výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý nehmotný majetok (softvér), dlhodobý hmotný majetok (stavby, Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí). V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 50 mil. eur. Minimálna výška príspevku je 200 tis. eur, maximálna 2 mil. eur.

Intenzita pomoci: MSP: 50%, veľký podnik: 45%