Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov, Fakulty BERG

Výskumná činnosť ústavu reflektuje moderné trendy vývoja geodézie, kartografie a geoinformatiky. Pracovisko realizuje výskum v oblastiach:

  • geodézia a inžinierska geodézia,
  • banské meračstvo,
  • kartografia,
  • kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy,
  • fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme,
  • geoinformatika.

Pri týchto činnostiach sa zameriava na riešenie výskumných úloh súvisiacich s problematikou aplikácie geodézie a inžinierskej geodézie v oblasti investičnej výstavby, banského a hutníckeho priemyslu ako aj pri dokumentovaním zmien Zemského povrchu súvisiacich s využívaním nerastných surovín. Okrem toho reflektuje aj trendy výskumu v oblasti zberu údajov s cieľom dokumentácie kultúrnych, historických ale aj prírodných pamiatok. V oblasti geoinformatiky sa ústav zaoberá výskumom metód zberu údajov pre geografické informačné systémy, tvorbu nástrojov v GIS pre potreby riešenia aktuálnych úloh praxe, štátnej a verejnej správy, vývojom nástrojov pre hodnotenie rizikových prírodných a antropogénnych činiteľov negatívne vplývajúcich na životné prostredie, jeho kvalitu a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. V posledných rokoch sa výskum na pracovisku orientuje aj na oblasť využitia UAV (bezpilotných prostriedkov) na zber údajov pre potreby modelovania Zemského povrchu a dokumentovania prírodných a antropogénnych objektov.