Cech zváračských odborníkov

Cech zváračských odborníkov vznikol 28.12.1996 na ustanovujúcom zhromaždení zakladajúcich členov v Trnave. Bol zaregistrovaný na MV SR v zmysle zákona č.83/1990 ako živnostenské spoločenstvo.

Cech zváračských odborníkov zabezpečuje kvalifikovanú odbornú činnosť v odbore zvárania a v príbuzných odboroch, zabezpečuje schvaľovanie odbornej spôsobilosti v odbore zvárania. Svoju činnosť vykonáva prioritne na území Slovenskej republiky a spolupracuje so zahraničím.

Združuje na základe dobrovoľnosti fyzické a právnické osoby, ktoré majú živnostenský list na činnosti týkajúce sa odboru zvárania a spĺňajú podmienky pre členstvo.

Ako reprezentant živnostníkov združených v cechu:

 1. zabezpečuje kvalifikovanú odbornú činnosť v odbore zvárania a príbuzných profesiách,
 2. zastupuje, presadzuje a háji požiadavky a práva svojich členov voči ostatným subjektom,
 3. podáva spoločné návrhy a žiadosti členov miestnym a štátnym orgánom,
 4. zostavuje vyjadrenia k odbornej problematike,
 5. poskytuje komplexné poradensko-konzultačné a informačné služby členskej základni,
 6. účinne spolupracuje so štátnymi orgánmi pri zabezpečovaní a aplikácii živnostenského zákona v praxi,
 7. zabezpečuje schvaľovanie odbornej spôsobilosti pre výkon a prevádzkovanie živnosti,
 8. zabezpečuje odborné vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie a celoživotné vzdelávanie, ako aj rekvalifikácie, zamerané na budúce povolanie alebo budúce pracovisko
 9. zabezpečuje vydávanie odborných publikácií a zborníkov.
   
  Cech zváračských odborníkov patrí medzi živnostenské spoločenstvá, ktoré podľa živnostenského zákona – §69 majú nasledovné kompetencie:
  (1)   Živnostenské spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo“) je združením podnikateľov v určitom odbore alebo odboroch živností na vymedzenom území.
  (2)   Spoločenstvá chránia a podporujú spoločné záujmy podnikateľov, ktorí sú ich členmi, a prispievajú k riadnemu prevádzkovaniu živnosti.

 

Cech pôsobí v 2 základných trhových segmentoch:

 •  Vzdelávanie (strojárske, montážne firmy).
 •  Certifikácia (všetky fyzické a právnické osoby).

 

Jednou z nosných aktivít bolo vybudovanie certifikačného orgánu pre personál vo zváraní. Tento výstup bol akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou 6.11.2006 a umožňuje vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti – certifikátov zváračského personálu v cezhraničnom priestore. Tento systém je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu.Od roku 2009 sme Certifikačný orgán pre systémy kvaliy -vydáváme certifiikáty podľa ISO 9001 a EN 3834.

Pôsobíme ako inšpekčný orgán typu A - schvaľovanie postupov zvárania