Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a uvedenie do prevádzky funkčného diela.