Zamestnávateľom vznikla nová povinnosť po návrate pracovníkov z rizikových krajín

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 prišiel s novou povinnosťou pre zamestnávateľov. Opatrenie platí od 1. septembra 2020 až do odvolania. 

V prípade, ak sa zamestnanec vráti z takzvanej rizikovej krajiny, zamestnávateľ má povinnosť žiadať od neho preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky starším ako 10 dní (alebo iným dokladom dosvedčujúcim existenciu tohto negatívneho výsledku, prípadne preukázanie sa výnimkou z uvedených povinností udelenou Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky). 

Ak zamestnanec nie je schopný preukázať sa, prevádzkovateľ (zamestnávateľ) je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky. V opačnom prípade hrozí zamestnávateľovi pokuta až do výšky 20-tisíc eur. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR predpokladá, že prevádzkovateľ vyvinie všetku náležitú snahu o zistenie skutočnosti, či pracovníkovi takáto povinnosť v zmysle opatrení vznikla.

Celé znenie opatrenia ÚVZ SR nájdete tu:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_zamestnavatel_24_08.pdf