Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Sprostredkovateľský orgán Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
Dátum ukončenia 15.02.2017 - 1. kolo, 15.06.2017 - 2. kolo, každé 4 mesiace - 3. až n-té kolo
Celková suma 12 500 000 €
Zdroj financovania EŠIF, Štátny rozpočet SR
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor, Iné
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP, Veľké podniky
Tematická oblasť Nákup technológií a softvéru, Odpady
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Výzva zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov. Oprávnené aktivity sú napr. výstavba nových zariadení, nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu nebezpečných odpadov. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného ale aj z verejného sektora. Maximálna intenzita pomoci môže dosiahnuť až 55 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Uzávierka druhého kola výzvy je 15.06.2017. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v štvormesačných intervaloch do vyčerpania alokácie.
Oprávnení žiadatelia: MSP, veľké podniky
Intenzita: max. 55%

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-15