Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Dátum ukončenia 14.12.2017 - 1. kolo, 14.02.2018 - 2. kolo, každé 2 mesiace - 3. až n-té kolo
Celková suma 20 000 € - 200 000 €
Zdroj financovania EŠIF
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP, Veľké podniky
Tematická oblasť Energetická efektívnosť
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov.

Výzva zameraná na zabezpečenie energetických auditov v MSP a implementáciu opatrení z nich. Oprávnené aktivity sú: A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP; B. Implementácia opatrení z energetických auditov. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného – MSP s predmetom podnikania uvedenom v príslušnom registri najneskôr k 1.1.2015. Minimálna výška príspevku je 20 tis. EUR a maximálna 200 tis. EUR.

Uzávierka prvého kola výzvy je 14.12.2017. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 14.2.2018 a ďalšie v dvojmesačných intervaloch do vyčerpania alokácie.
Oprávnení žiadatelia: MSP
Intenzita: max. 85%

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30