OPKZP-PO1-SC111-2019-51

Dátum ukončenia 15.10.2019, 15.01.2020, každé ďalšie 3 mesiace
Celková suma 15 000 000 €
Zdroj financovania EŠIF
Oprávnené územie Slovensko mimo BSK
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP, Veľké podniky
Tematická oblasť Nákup technológií a softvéru, Odpady
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, a to na výstavbu bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý hmotný majetok (stavby, Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, pozemky). Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 15 mil. EUR. Maximálna výška príspevku je 15 mil. EUR. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je 15.10.2019.

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/51-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-odpadov-vystavba-bioplynovych-stanic-vyuzivanych-na-kom/
Oprávnení žiadatelia: Malý a stredný podnik, veľké podniky
Intenzita: MP Max. 80%, SP Max. 70%, VP Max. 60%