Financovanie podpory pracovných miest

Podpora a vytváranie nových pracovných miest sa stáva jednoduchším vďaka finančnej podpore z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Nenávratný finančný príspevok do výšky 100% a s výškou príspevku do 200 tisíc eur je určený na vytvorenie nových pracovných miest a súvisiace činnosti. Podporovanými aktivitami sú:

  • Vyhľadávanie a výber Uchádzačov o zamestnanie (UoZ) a Znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ZUoZ)

  • Zamestnávanie UoZ a ZUoZ s možnosťou využitia mentorskej a tútorskej činnosti

  • Mzdové výdavky  (vo výške minimálnej celkovej ceny práce v závislosti od stupňa náročnosti práce, prepočítanej príslušným koeficientom) a výdavky na riadenie projektu

Finančný príspevok výrazne zatraktívni vytvorenie nových pracovných miest. Úspora mzdových výdavkov sa môže pretaviť do zvýšenia efektivity práce.

 

Prostredníctvom našich služieb získajú klienti:

  • prvotné poradenstvo k projektovému zámeru a jeho oprávnenosti

  • spracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

  • efektívnu implementáciu projektu a dohľad nad preplatením výdavkov

  • prebratie zodpovednosti za dodržanie termínov a povinností

  • odbremenenie od administratívy a byrokracie

V spoločnosti nebotra consulting sme sa od roku 2004 podieľali na posudzovaní, príprave a realizácii viac ako 200 projektových zámerov v kumulatívnej hodnote presahujúcej výšku 350 mil. €. Viac informácií o nás nájdete na https://www.spolupracuj.me/spolocnosti/nebotra-consulting-sro-46123920/

Informujte sa v spoločnosti nebotra consulting, ako inovatívne technológie môžu pomôcť vášmu podniku a ako získať príspevok na financovanie ich zavedenia.

e-mail: fin@nebotra.com

telefón: 0908 788 338

formulár: www.nebotra.com/zamer