Financovanie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti

Rekonštrukcie priemyselných stavebných objektov a modernizácia energetických zariadení, systémov výroby, rozvodu stlačeného vzduchu a osvetlenia sa stávajú dostupnejšími vďaka finančnej podpore z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Nenávratný finančný príspevok do výšky 80% je určený na realizáciu nasledovných opatrení:

 • Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu za účelom zníženia ich energetickej náročnosti

 • Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisii skleníkových plynov

 • Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu

 • Zavádzanie systémov merania a riadenie, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov

 • Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií, spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku

 • Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov

 • Iné opatrenie ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov

Implementáciou vhodných opatrení dokážete zvýšiť energetickú úsporu a tým výrazne zredukovať finančné náklady alebo splniť príslušné ekologické normy, dokonca aj prispieť k vnímaniu vašej spoločnosti ako “zelenej” firmy, šetrne využívajúcej energetické zdroje.

 

Prostredníctvom našich služieb získajú klienti:

 • prvotné poradenstvo k projektovému zámeru a jeho oprávnenosti

 • spracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 • zabezpečenie procesu verejného obstarávania

 • efektívnu implementáciu projektu a dohľad nad preplatením výdavkov

 • prebratie zodpovednosti za dodržanie termínov a povinností

 • odbremenenie od administratívy a byrokracie

V spoločnosti nebotra consulting sme sa od roku 2004 podieľali na posudzovaní, príprave a realizácii viac ako 200 projektových zámerov v kumulatívnej hodnote presahujúcej výšku 350 mil. €. Viac informácií o nás nájdete na https://www.spolupracuj.me/spolocnosti/nebotra-consulting-sro-46123920/

Informujte sa v spoločnosti nebotra consulting, ako inovatívne technológie môžu pomôcť vášmu podniku a ako získať príspevok na financovanie ich zavedenia.

e-mail: fin@nebotra.com

telefón: 0908 788 338

formulár: www.nebotra.com/zamer